INFORMACE O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A., se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (dále jen "Společnost"), svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na 16. ledna 2016.

Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A. se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (dále jen "Společnost"), svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na 16. ledna 2024 v 11:00. Schůze se bude konat v notářské kanceláři: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notary sp.p. na adrese: Twarda 18 (12. patro) 00-105 Varšava.

Agenda: 

 1. Zahájení shromáždění;
 2. Volba předsedy zasedání. Sestavení prezenční listiny;
 3. Prohlásit, že schůze byla řádně svolána a je schopna přijímat usnesení;
 4. Přijetí programu jednání;
 5. Přijetí usnesení o zbavení tajnosti hlasování o volbě volební komise;
 6. Volba volební komise;
 7. Přijetí usnesení o navýšení základního kapitálu společnosti o 13 783,60 PLN (třináct tisíc sedm set osmdesát tři zlotých a šedesát haléřů) vydáním 137 kusů akcií.836 (jedno sto třicet sedm tisíc osm set třicet šest) nových kmenových akcií na jméno série H o jmenovité hodnotě 0,10 PLN každá, a to formou neveřejného úpisu prostřednictvím nabídky učiněné Společností a přijaté určeným adresátem (kyperskou společností Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace), za současného zbavení stávajících akcionářů Společnosti přednostního práva v plném rozsahu; 
 8. Přijetí usnesení o změně § 3.1 stanov společnosti;
 9. Přijetí usnesení o změně § 5.2 stanov společnosti;
 10. Přijetí usnesení o změně § 5.8 stanov společnosti;
 11. Přijetí usnesení o změně § 5.9 stanov společnosti; 
 12. Přijetí usnesení o změně § 5.10 stanov společnosti; 
 13. Přijetí usnesení o změně § 13.3.1-3.2. stanov společnosti;
 14. Přijetí usnesení o přijetí konsolidovaného znění stanov společnosti; 
 15. Přijetí usnesení o zmocnění společnosti k nabytí akcií společnosti za účelem jejich zrušení; 
 16. Ukončení shromáždění.

Akcionáři se mohou schůze účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc k účasti na schůzi a k výkonu hlasovacích práv musí být pod hrozbou neplatnosti písemná. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že se nepředpokládá účast na schůzi prostřednictvím elektronické komunikace.

Informace o navrhovaných změnách stanov společnosti:

 1. Aktuální znění § 3.1 stanov: 

Základní kapitál Společnosti činí 141 174,90 PLN (jedno sto čtyřicet jedna tisíc jedno sto sedmdesát čtyři zlotých, devadesát grošů) a je rozdělen na 1 411 749 ( jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc sedm set čtyřicet devět) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů), včetně: 

 1. 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (sto tisíc zlotých); 
 2. 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100); 
 3. 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);
 4. 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).
 5. 107 335 (jedno sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100). 
 6. 50 676 (padesát tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 067,60 PLN (pět tisíc šedesát sedm zlotých 60/100).
 7. 51 938 (padesát jedna tisíc devět set třicet osm) kusů kmenových akcií na jméno série G o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 193,80 PLN (pět tisíc jedno sto devadesát tři zlotých, 80/100).
 1. Navrhované nové znění § 3.1 stanov společnosti: 

Základní kapitál Společnosti činí 154 958,50 PLN (jedno sto padesát čtyři tisíce devět set padesát osm zlotých, padesát centů) a je rozdělen na 1 549 585 (jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc pět set osmdesát pět) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset centů), včetně: 

 1. 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (sto tisíc zlotých); 
 2. 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100); 
 3. 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);
 4. 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).
 5. 107 335 (jedno sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100). 
 6. 50 676 (padesát tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 067,60 PLN (pět tisíc šedesát sedm zlotých 60/100).
 7. 51 938 (padesát jedna tisíc devět set třicet osm) kusů kmenových akcií na jméno série G o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 193,80 PLN (pět tisíc jedno sto devadesát tři zlotých, 80/100).
 8. 137 836 (jedno sto třicet sedm tisíc osm set třicet šest) kusů kmenových akcií na jméno série H o jmenovité hodnotě 0,1 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 13 783,60 PLN (třináct tisíc sedm set osmdesát tři zlotých 60/100).
 1. Aktuální znění § 5.2 stanov: 

(2) S výhradou dalších ustanovení tohoto odstavce je převod nebo zatížení akcií na jméno, s výjimkou Marcina Ryby (datum narození: 9. října 1974) a Huberta Pudzianowského PESEL: 77063001396 vyžaduje souhlas představenstva Společnosti. Zcizení nebo zatížení akcií v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce je vůči Společnosti neúčinné.

 1. Navrhované nové znění § 5.2 stanov: 

(2) S výhradou dalších ustanovení tohoto odstavce se k převodu nebo zatížení akcií na jméno vyžaduje souhlas představenstva společnosti. Zcizení nebo zatížení akcií v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce je vůči Společnosti neúčinné.

 1. Aktuální znění § 5.8 stanov: 

Každý akcionář Společnosti, který vlastní akcie představující alespoň 10% základního kapitálu Společnosti, jakož i akcionáři Marcin Ryba (datum narození: 9. října 1974) a Hubert Pudzianowski PESEL: 77063001396, bez ohledu na počet akcií, které vlastní na základním kapitálu Společnosti (každý akcionář s právem přednosti bude dále označován jako "Oprávněný akcionář").

 1. Navrhované nové znění § 5.8 stanov společnosti: 

Každý akcionář Společnosti, který vlastní akcie představující alespoň 10% základního kapitálu Společnosti, jakož i akcionáři: a) Marcin Ryba (datum narození: 9. října 1974.), (b) Hubert Pudzianowski (PESEL: 77063001396) a (c) Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace (číslo v obchodním rejstříku: HE 307350), bez ohledu na počet akcií, které drží na základním kapitálu Společnosti (každý akcionář s právem přednostní koupě bude dále označován jako "Oprávněný akcionář"). Přednostní právo se neuplatní v případě, že akcie Společnosti mají být prodány: (a) FerrumLabs sp. z o.o. (KRS: 0000792154), (b) Marcin Ryba (datum narození: 9. října 1974), (c) Hubert Pudzianowski (PESEL: 77063001396) nebo (d) Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace (zápis v obchodním rejstříku č. HE 307350). 

 1. Aktuální znění § 5.9 stanov: 

9 Právem na připojení (dále jen "právo na připojení") se rozumí samostatný nárok Marcina Ryby (datum narození: 9. října 1974) a samostatný nárok Huberta Pudzianowského PESEL: (dále jen "Oprávněný investor") připojit se ke společnosti FerrumLabs sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále jen "Majoritní akcionář") v případě záměru prodat všechny akcie držené Majoritním akcionářem na základním kapitálu Společnosti jinému subjektu (osobě, která je akcionářem nebo třetí osobě - dále jen "Nabyvatel všech akcií") - za shodných podmínek, jaké byly navrženy Majoritnímu akcionáři. 

 1. Navrhované nové znění § 5.9 stanov společnosti: 

9 Právem na přijetí (dále jen "právo na přijetí") se rozumí nezávislé oprávnění (a) akcionáře Marcina Ryby (PESEL: 74100903499), (b) nezávislé oprávnění akcionáře Huberta Pudzianowského PESEL: 77063001396 a (c) akcionáře Sklodowski Holdings Limited, Larnaka, Polsko (číslo zápisu v obchodním rejstříku: HE 307350) (přičemž každý z nich bude dále označován jako "oprávněný investor") na vstup do společnosti FerrumLabs sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále jen "Majoritní akcionář") v případě záměru prodat všechny akcie držené Majoritním akcionářem na základním kapitálu Společnosti jinému subjektu (osobě, která je akcionářem nebo třetí osobě - dále jen "Nabyvatel všech akcií") - za shodných podmínek, jaké byly navrženy Majoritnímu akcionáři.

 1. Aktuální znění § 5.10 stanov: 

10. právem na prodej akcií (dále jen "právo na prodej") se rozumí společné oprávnění Marcina Ryby (datum narození: 9. října 1974), Huberta Pudzianowského PESEL: 77063001396 a FerrumLabs Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále společně jen "Přitahující akcionáři") požadovat, aby všichni ostatní akcionáři Společnosti (dále jen "Ostatní akcionáři") prodali část nebo všechny své akcie Společnosti (dále jen "Akcie"): "Požadavek na prodej akcií") společně s Přitahujícími akcionáři kupujícímu navrženému Přitahujícími akcionáři (dále jen "Navrhovaný kupující") za stejných podmínek, jaké Navrhovaný kupující nabídl Přitahujícím akcionářům.

 1. Navrhované nové znění § 5.10 stanov: 

10. Právem přikázat akcie (dále jen "právo přikázat akcie") se rozumí společné oprávnění akcionářů: (a) Marcina Ryby (PESEL: 74100903499), (b) Huberta Pudzianowského (PESEL: 77063001396), (c) společnosti Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace (číslo zápisu v obchodním rejstříku: HE 307350) a (d) společnosti FerrumLabs Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále společně jen "Akcionáři přitažlivosti") požadovat, aby všichni ostatní akcionáři Společnosti (dále jen "Ostatní akcionáři") prodali část nebo všechny své akcie Společnosti (dále jen "Akcionáři"): "Požadavek na prodej akcií") společně s Přitahujícími akcionáři kupujícímu navrženému Přitahujícími akcionáři (dále jen "Navrhovaný kupující") za stejných podmínek, jaké Navrhovaný kupující nabídl Přitahujícím akcionářům.

 1. Aktuální znění § 13.3.3.1-3.2. stanov společnosti: 

(3) V případě (i) současného prodeje akcií všemi akcionáři Společnosti, nebo (ii) v rámci likvidace Společnosti, nebo (iii) pronájmu, výhradní licence nebo jiného úplatného zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části (dále jen "výstupní transakce"), přičemž se v každém případě zohlední ocenění akcií 100% (tj. podíl na základním kapitálu Společnosti). v případě (i) za předpokladu situace, jako by docházelo k prodeji akcií 100% Společnosti, a v případě (ii) za předpokladu situace, jako by docházelo k likvidaci Společnosti podle této Smlouvy a zákona o obchodních korporacích), nebo (iii) rozdělení zisku Společnosti dosaženého po pronájmu, poskytnutí výhradní licence nebo jiném zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části za úplatu, v jehož důsledku budou při poměrném rozdělení finančních prostředků podle držených akcií akcionáři Marcin Ryba (datum narození. 9. října 1974) nebo Hubert Pudzianowski PESEL: 77063001396 měli obdržet částku nižší nebo rovnající se jejich finančnímu vkladu:

3.1 V první řadě obdrží Marcin Ryba a Hubert Pudzianowski v rámci rozdělení při odchodu finanční prostředky až do výše svého vkladu - likvidačního zvýhodnění;

3.2. zbývající prostředky po vyplacení částek podle výše uvedených bodů budou rozděleny mezi všechny akcionáře v poměru k jejich procentuálnímu podílu na základním kapitálu společnosti.

 1. Navrhované nové znění § 13.3.3.1-3.2. stanov: 

(3) V případě (i) současného prodeje akcií všemi akcionáři Společnosti, nebo (ii) v rámci likvidace Společnosti, nebo (iii) pronájmu, výhradní licence nebo jiného úplatného zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části (dále jen "výstupní transakce"), přičemž se v každém případě zohlední ocenění akcií 100% (tj. podíl na základním kapitálu Společnosti). v případě bodu (i) za předpokladu situace, jako by docházelo k prodeji akcií 100% Společnosti, a v případě bodu (ii) za předpokladu situace, jako by docházelo k likvidaci Společnosti podle této Smlouvy a zákona o obchodních korporacích) nebo (iii) rozdělení zisku Společnosti dosaženého po pronájmu, poskytnutí výhradní licence nebo jiném úplatném zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části, v jehož důsledku budou při poměrném rozdělení finančních prostředků podle držených akcií akcionáři (a) Marcin Ryba (datum narození. 9. října 1974) nebo (b) Hubert Pudzianowski (PESEL: 77063001396) nebo (c) Sklodowski Holdings Limited, Larnaca (zápis v obchodním rejstříku č.: HE 307350) (společně dále jen "privilegovaní akcionáři") měli obdržet částku nižší nebo rovnající se jejich finančnímu vkladu:

3.1 V první řadě obdrží přednostní akcionáři v rámci rozdělení při odchodu finanční prostředky až do výše svého vkladu - likvidačního zvýhodnění;

3.2. zbývající prostředky po vyplacení částek podle výše uvedených bodů budou rozděleny mezi všechny akcionáře v poměru k jejich procentuálnímu podílu na základním kapitálu společnosti.

Mohlo by vás zajímat

INFORMACE O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Důvěřujte ostatním, kteří to vyzkoušeli!

Je těžké vybrat tu nejlepší pánskou kosmetiku? Důvěřujte svým krajanům! Při výběru polské kosmetiky pro muže true™...

Ano, máme hroší kůži?

Mužská kůže je 25% silnější než ženská. To však neznamená, že nevyžaduje ochranu před vnějšími faktory.....

Stárne mužská pleť později?

To je pravda! Muži začínají stárnout později, ale jejich vrásky jsou rozhodně hlubší a viditelnější než u žen.

partneři značky true

Za svůj dynamický růst vděčíme mimo jiné vydavatelům tisku, kosmetickým salonům a drogeriím. Díky vám se péče o pleť mužů true™ dostává každý den na novou úroveň. Děkujeme.

Jsme nejlepší na trhu trh s kosmetikou

Máme Zlatá perla trhu s kosmetikou a cenu pro Debut rokuVytvořili jsme pro vás skutečně účinnou kosmetiku založenou na znalostech, úspěších biotechnologie a vědy.

Kde nás najdete?

FerrumLabs S.A.
se sídlem ve Varšavě,
Puławska 12/3,
02-566 Varšava, Polsko
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ Všechna práva vyhrazena.

true bestsellery

Vše, o čem jemné oční okolí sní. Zmenšuje jemné vrásky a viditelně osvěžuje pohled, redukuje tmavé kruhy a otoky pod očima.

Než odjedete, zanechte nám svůj e-mail

Zašleme vám kód
pro 15% slevu! To je pravda!

15% v dobrý den!

Rádi vás vidíme v našem obchodě. Zadejte svůj e-mail a získejte poukaz na první nákup!