REGULAMIN KONKUSRU

#TRUELOVE – co najbardziej cenisz w swoim mężczyźnie?§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu pod nazwą: „#TRUELOVE – co najbardziej cenisz w swoim mężczyźnie?”, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 2. Organizatorem Konkursu (dalej „Organizator”) jest firma FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000902960, NIP: 5213930091, REGON: 389092087, Kapitał zakładowy 120.180 PLN, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez Prezesa Zarządu – Macieja Adamaszka.

 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na platformie Instagram. Za zgłoszenie do Konkursu uznaje się zaobserwowanie profilu Organizatora @true.menskincare na platformie Instagram oraz odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem z dn. 5 lutego 2022 r. Treść pytania konkursowego: „Dlaczego Twój partner to Twoja truelove? Napisz co najbardziej cenisz swoim mężczyźnie”.

 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

 6. Informacje nt. Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz na jego profilu na Instagramie.

 7. Konkurs rozpoczyna się dnia 5.02.2022 r. godz. 10:30, a kończy się dnia 6.02.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

 8. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu należy kierować do Katarzyny Zawadzkiej – przedstawiciela Organizatora na adres mailowy: [email protected].§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

 2. nie jest pracownikiem Organizatora lub spółek z nim powiązanych, a także członkiem ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

 3. zapoznała się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,

 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

 5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,

 6. wyraża zgodę na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na bezpłatną publikację wizerunku Uczestnika na portalach społecznościowych i stronach internetowych Organizatora w czasie trwania Konkursu, oraz po jego zakończeniu w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

 7. wyraża zgodę na bezpłatną publikację przez Organizatora na jego stronie lub profilu w mediach społecznościowych screena lub treści odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem Organizatora.

 8. wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie zgłoszonej do Konkursu odpowiedzi.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie warunków zapisanych w § 2 pkt. 1 Regulaminu.§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Mechanizm Konkursu opiera się na zaobserwowaniu na Instragramie profilu organizatora @true.menskincare oraz opublikowaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe tj. „Dlaczego Twój partner to Twoja truelove? Napisz co najbardziej cenisz w swoim mężczyźnie”, pod postem konkursowym organizatora.

 2. Każdy Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz-zgłoszenie do Konkursu.

 3. Uczestnicy mogą publikować komentarze-zgłoszenia jedynie w okresie trwania Konkursu. Odpowiedzi opublikowane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 4. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe, Uczestnik oświadcza, że

 1. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do treści zgłoszenia,

 2. udziela Organizatorowi nieodpłatnie autorskich praw majątkowych do treści zgłoszenia (niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych) jak również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:

– utrwalania i zwielokrotniania,

– sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego zgłoszenia,

– wprowadzania treści zgłoszenia do własnych baz danych, pamięci komputera,

– rozpowszechniania treści zgłoszenia w sposób inny niż określony w pkt. a do c, w tym publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

– tworzenia dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.

§ 4

Nagrody dla Laureatów

 1. Nagrodami w Konkursie są 2 zestawy kosmetyków marki true™ men skin care.

a) Nagrody główne

– 2 zestawy z kosmetyczką produktów true™, w których skład wchodzą: krem na dzień z filtrem, regenerujący krem na noc, żel do mycia twarzy oraz serum pod oczy, które zapewniają ochronę przed starzeniem i negatywnym wpływem środowiska.

Łączna wartość zestawów przeznaczonych na nagrody to 1360 zł. Wartość jednego zestawu w ramach nagród głównych to 680 zł.

2. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda dla jednego Laureata.

3. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w gotówce.

4. Laureatami Konkursu zostaną dwie osoby, które otrzymają nagrody główne. Organizator nie przewiduje nagród pocieszenia.

A. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

B. Wyłaniając Laureatów Komisja Konkursowa będzie miała na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu oraz element humorystyczny.

5. W przypadku nieodebrania przez Laureata Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania z przyczyn leżących po stronie Laureata lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata postanowień́ Regulaminu, Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków, utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania Nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się wyżej wskazanymi kryteriami, dokona dodatkowego wyboru Laureata spośród pozostałych Uczestników i przyzna mu nagrodę.

§ 5

Odbiór nagród

1. Informacje o Laureatach zostaną opublikowane na profilu Organizatora na Instagramie w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia Konkursu.

2. Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin wiadomości z następującymi danymi:

A. imię i nazwisko;

B. adres zamieszkania;

C. numer telefonu;

D. adres email

3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 2, przekroczenie dopuszczalnego czasu wysłania wiadomości lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do nagrody.

4. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną̨ wysłane Laureatom niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 1.

5. Nagrody zostaną̨ wysłane na adres wskazany przez Laureata. Nagrody mogą zostać wysłane tylko na terenie Polski.

6. Przyznane nagrody nie mogą̨ być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych upominków.

7. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator.

8. Laureat traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą̨ się nieprawdziwe, niepełne, błędne bądź nieaktualne.

§ 6

Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator i nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są̨ niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są̨ niezgodne z prawem lub Regulaminem.§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować́ się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

3. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą̨ przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wysyłki nagród, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają̨ dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

A. sprostowania danych,

B. usunięcia danych,

C. ograniczenia przetwarzania danych,

D. przenoszenia danych,

E. wniesienia sprzeciwu,

F. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

A. imię i nazwisko,

B. adres pocztowy,

C. numer telefonu,

D. adres email.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

9. Organizator oświadcza, iż̇ dane Uczestników Konkursu nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.

10. Dane Uczestników Konkursu będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:

A. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

B. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

C. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 8

Prawa autorskie 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują̨ Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

A. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych zgłoszeń i baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

B. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Odpowiedzi Konkursowych w celach marketingowych.

§ 9

Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości mailowej przesłanej na adres: [email protected]

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać:

A. imię i nazwisko;

B. dokładny adres Uczestnika Konkursu;

C. opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w korespondencji.§ 10

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2022 r.

  2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Partnerzy
naszej marki

Dynamiczny rozwój zawdzięczamy miedzy innymi wydawcom prasowym, salonom kosmetycznym oraz drogeriom. To dzięki Wam true™ men skin care każdego dnia wchodzi na nowy poziom. Dziękujemy.

Jesteśmy najlepsi na rynku kosmetycznym

Zdobyliśmy Złotą Perłę Rynku Kosmetycznego i nagrodę za Debiut Roku, tworząc dla Was prawdziwie skuteczne kosmetyki, które opierają się na wiedzy, osiągnięciach biotechnologii i nauki.

FerrumLabs S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 12/3,
02-566 Warszawa, Polska
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2022 true™ All rights reserved.

15% na dzień dobry!

Miło Cię widzieć w naszym sklepie. Podaj swojego maila i odbierz voucher na pierwsze zakupy!