Regulamin Konkursu „Pokaż swoje true emocje”

 • I. Informacje ogólne

  FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000902960, NIP: 5213930091, REGON: 389092087

  1. Organizatorem Konkursu jest.

  2. Fundatorem nagród jest marka true™ men skin care

  3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

  Konkurs będzie przeprowadzony na profilu https://www.instagram.com/true.menskincare
  Organizator oświadcza, z

  e Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zalez

  y od przypadku, ani z

  adną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).


  1. Konkurs „Pokaż swoje true emocje” odbywał się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.


  II. Warunki uczestnictwa w Konkursie


  1. W Konkursie mogą̨ wzią

  udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

  1. b)  są̨ pełnoletnie i posiadają̨ pełną zdolnoś

  2. do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolnoś

  3. do czynności prawnych mogą̨ brać́ udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego;

  4. c)  posiadają̨ indywidualne konto na portalu Instagram;

  2. W Konkursie nie mogą̨ uczestniczy

  pracownicy, w tym zatrudnieni na

  podstawie umów cywilnoprawnych Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w

  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,

  krewnych i powinowatych.
  3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać́ się z

  Regulaminem.

  III. Zasady udziału w Konkursie

  1. Konkurs rozpoczyna się̨ dnia 11.06.2021 r. od godziny publikacji Postu/Storiesu konkursowego i kończy się̨ dnia 11.07.2021 r. o godzinie 23.59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu https://www.instagram.com/true.menskincare, w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia konkursu .  1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi uz

  2. yć dedykowanego filtru true™ men skin care i udostępnić́ na InstaStories filmik lub wstawić post na Instagramie, na którym pokazuje swoje emocje związane z zawodami IRONMAN. Każdą relację należy oznaczyć https://www.instagram.com/true.menskincare

  IV. Nagroda w Konkursie

  1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury wyznaczone przez Organizatora.

  2. Nagrody zostaną przyznane 30 Uczestnikom (dalej: „zwycięzcy”).

  3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę̨ następujące kryteria:

  o Spełnienie wymogów konkursu, w tym odpowiedź na zadanie konkursowe;

  o Kreatywne i oryginalne podejście do tematyki Konkursu.

  1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury wyłącznie spośród osób

  spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  1. Organizator przewiduje 30 nagród

  a. W postaci kosmetyki true™ men skin care, a dokadnie Zestawów Start Me Up!


  1. Do każdej nagrody przyznawana jest dodatkowa nagroda Pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda Pieniężna nie jest wypłacana zwycięzcy, a przeznaczona jest na zapłatę̨ zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatność́ podatku jest dokonywana na konto właściwego organu podatkowego przez Agencję.

  1. Jeden Uczestnik może wygrać́ tylko jedną Nagrodę̨.

  2. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pienięz

  3. ny ani na

  żadną inną formę̨ rekompensaty, nie może przenieść́ prawa do Nagrody na

  Osobę trzecią.

  1. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wtedy nagroda przepada na

  rzecz Organizatora.


  10. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę̨ Konkursu jest przesłane do w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie następujących danych: imię̨, nazwisko, adres do wysyłki Nagrody, numer kontaktowy. Dane muszą zosta

  przesłane w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzców. Każdorazowo w przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej w określonym terminie zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne zwycięzcy, ten konkretny Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

  11. Nagroda zostanie wysłana do uczestnika w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Organizatora w ciągu 20 dni roboczych od spełnienia dyspozycji z pkt. IV.11.

  12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, regulamin serwisu Instagram, a takz

  e Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w poście/instastories’ie, o którym mowa w pkt III powyz

  ej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

  V. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres [email protected] lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w pkt I ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Pokaż swoje true™ emocje – reklamacja” przez cały czas trwania Konkursu, a takz

  2. e po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, a w przypadku Zwycięzców – 14 dni od daty otrzymania Nagrody.

  3. Reklamacja powinna zawierać́ następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a takz

  4. e z

  5. ądanie zgłaszającego reklamację.

  6. Reklamacje złoz

  7. one po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

  8. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakz

  9. e nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora


  VI. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników
   FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000902960, NIP: 5213930091, REGON: 389092087

   Z administratorem moz

  2. na skontaktować się za pomocą adresu podanego powyz

  3. ej lub e-maila: [email protected]

  1. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w konkursie, wybrania zwycięzców oraz poinformowania zwycięzców, wysłania nagród na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ponadto dane będą̨ przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami jakie mogą̨ wystąpić́ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu reklamacji oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz , rozliczeń podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6. Ust.1 lit. c RODO).

  1. Dane osobowe uczestników będą̨ przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą̨ przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem. Dane osobowe laureatów przechowywane będą̨ do czasu upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych).

  2. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się̨ obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy.

  3. Uczestnik posiada prawo z

  4. ądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody w kaz

  5. dym czasie za pomocą adresu [email protected] wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność́ z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości wydania nagrody jez

  6. eli zostanie przyznana.

  7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: [email protected].

   

  8. Dane osobowe Uczestników nie będą̨ państw trzecich jak i nie będą̨ przekazywane do osób trzecich.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą̨ w drodze postepowania reklamacyjnego opisanego w pkt V powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sad powszechny.

  2. Regulamin wchodzi w z

  3. ycie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

  4. Organizator może w każdym czasie zmienić́ Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu

  Instagramowym.

  1. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

  2. Organizator zobowiązuje się̨, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te

  nie będą̨ naruszać́ praw już̇ nabytych przez Uczestników oraz nie będą̨

  pogarszać́ warunków Konkursu.

  1. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

  2. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się̨ z

  Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

Partnerzy
naszej marki

Dynamiczny rozwój zawdzięczamy miedzy innymi wydawcom prasowym, salonom kosmetycznym oraz drogeriom. To dzięki Wam true™ men skin care każdego dnia wchodzi na nowy poziom. Dziękujemy.

Jesteśmy najlepsi na rynku kosmetycznym

Zdobyliśmy Złotą Perłę Rynku Kosmetycznego i nagrodę za Debiut Roku, tworząc dla Was prawdziwie skuteczne kosmetyki, które opierają się na wiedzy, osiągnięciach biotechnologii i nauki.

FerrumLabs S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 12/3,
02-566 Warszawa, Polska
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2022 true™ All rights reserved.

15% na dzień dobry!

Miło Cię widzieć w naszym sklepie. Podaj swojego maila i odbierz voucher na pierwsze zakupy!

Zanim wyjdziesz, zostaw nam swojego maila

Przyślemy Ci kod
na 15% zniżki! True!