• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki sprzedaży, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem com przez FerrumLabs S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, Polska
  NIP: PL521393009, KRS: 0000902960, adres e-mail: [email protected]– zwanego dalej „Spółką”.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a Kupującym.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać  poprzez stronę com
 4. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym  com, zwanym dalej „Serwisem” bądź „Sklepem Internetowym”;
  2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego;
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis.
 5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 • 2 DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Internetowy– Sklep Internetowy należący Spółki, działający pod adresem  oraz com,
 2. Sprzedawca, Usługodawca, Administrator– Spółka;
 3. Dni robocze  – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
 4. Dostawca– Poczta Polska albo firma kurierska, której Sprzedawca zlecił dostarczenie zamówionego Towaru do Kupującego, po złożeniu przez niego Zamówienia;
 5. Kupujący– każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadając osobowości prawnej, będąca stroną Umowy Sprzedaży;
 6. Konsument– osoba fizyczna nabywająca Towary w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarcza lub zawodową;
 7. Towar– wszystkie produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na stronie internetowej com,
 8. Formularz– formularz zamówienia wypełniany przez Kupującego i przesyłany Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 9. Koszyk– element oprogramowania Sklepu Internetowego umożliwiający Kupującemu wybór Towarów;
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Spółką a Kupującym zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 11. Zamówienie– zamówienie złożone Sprzedawcy przez Kupującego poprzez przesłanie Formularza;
 12. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459);
 13. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 14. Kodeks Postępowania Cywilnego– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;
 15. Ustawa o Prawach Konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
 16. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • 3 ZAWARCIE UMOWY
 1. Na podstawie Regulaminu Spółka, w ramach Sklepu Internetowego com,świadczy Kupującym usługi umożliwiające dokonywanie zakupu Towarów.
 2. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).
 3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
 4. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 5. otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących,
 6. otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących.
 7. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Kupujący dokonuje wyboru Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym com, dodając je do Koszyka, wypełnia Formularz, akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i decyduje o sposobie płatności za Towar dodany do Koszyka. Następnie Sprzedawca poprzez wiadomość email wysłaną na wskazany przez Kupującego adres email przesyła informacje wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta .
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, przesłanego przez Kupującego w formie wypełnionego Formularza.
 9. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę następuje drogą elektroniczną, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zarejestrowania Zamówienia. Formularze przesyłane w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy są rejestrowane przez Sprzedawcę celem ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.
 10. Po potwierdzeniu Zamówienia, Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania listownie Kupującemu pisma zawierającego wszystkie informacje wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta. Pismo to  zostaje doręczone Kupującemu najpóźniej w dniu dostawy zamówionego Towaru.
 11. Sprzedawca może odmówić potwierdzenia Zamówienia jeżeli poweźmie uzasadnioną treścią Zamówienia wątpliwość co do prawidłowości wypełnienia lub prawdziwości danych zawartych w Formularzu.
 12. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
 13. wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz
 14. kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. ZAMÓW”.
 15. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
 16. Adresu korespondencji elektronicznej;
 17. Imienia;
 18. Nazwiska;
 19. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);
 20. Telefonu;
 21. dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;
 22. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:
 23. Nazwy firmy;
 24. NIP;
 25. Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;
 26. Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
 27. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
 28. Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;
 29. Ilości poszczególnych Produktów;
 30. Sposobu dostawy Produktów;
 31. Sposobu płatności.
 • 4 CENA
 1. Strony wiąże cena widoczna w Formularzu w chwili składania Zamówienia przez Kupującego.
 2. Ceny Towarów oferowanych na stronie com, są podane w polskich złotych brutto.
 3. Ceny Towarów oferowanych na stronie com, nie uwzględniają kosztu dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.
 4. Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta
 • 5 SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
 1. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
 2. przelewem na konto wskazane w §1 ust. 1 Regulaminu, w tytule przelewu Zamawiający wskazuje numer Zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl;
 4. Zapłata jest dokonywana przy składaniu Zamówienia.
 5. Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon fiskalny ze wskazanym numerem NIP Zamawiającego wystawiane są na żądanie Kupującego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia (tj. odstąpienia od umowy) w przypadku płatności przelewem, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, na koncie Sprzedawcy nie zostanie zaksięgowana zapłata za zamówiony Towar. O anulowaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia.
 • 6 DOSTAWA
 1. Dostawa Towarów jest realizowana na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, zgodnie z warunkami świadczenia usług Dostawcy. Termin dostawy wynosi w zależności od rejonu dostawy  od 2 (dwóch) do 20 (dwudziestu) dni roboczych liczonych począwszy od potwierdzenia Zamówienia, chyba że zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu. Średni czas dostawy Towaru na terytorium Polski to 2 dni robocze a w przypadku wysyłki zamówienia do jednego z krajów Unii Europejskiej – 4 dni robocze.
 2. Towar zostanie dostarczony Kupującemu do miejsca wskazanego w Formularzu.
 3. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący w wysokości podanej do wiadomości Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca nie jest w stanie wykonać zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, poinformuje on Kupującego o tym fakcie, wskazując okoliczności uniemożliwiające wykonanie dostawy Towarów we wskazanym terminie oraz jeśli będzie to możliwe poinformuje o nowym terminie wykonania dostawy Towaru.
 5. Przy odbiorze przesyłki od Dostawcy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia mechanicznego spisać protokół szkody w obecności przedstawiciela Dostawcy w dwóch jednobrzmiących, podpisanych przez obie osoby egzemplarzach, z których jeden pozostawia u siebie, drugi zaś przekazuje przedstawicielowi Dostawcy, celem przekazania go Sprzedawcy. Sporządzenie protokołu zgodnie z powyższymi postanowieniami jest warunkiem koniecznym dla dochodzenia roszczeń przez Kupującego.
 6. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przez Kupującego, koszt ponownej dostawy Towaru ponosi Kupujący.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dotyczących dostawy właściwe są warunki świadczenia usług obowiązujące u  Dostawcy. 
 • 7 NIEDOSTĘPNOŚĆ TOWARU

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia na rzecz Kupującego, z powodu niedostępności Towaru, ma on obowiązek zawiadomić o tym Kupującego niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży) i zwrócić mu Cenę otrzymaną z tytułu sprzedaży Towaru w pełnej wysokości wraz z kosztami przesyłki, chyba że strony uzgodnią inny sposób działania.

 • 8 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych Towaru, Kupujący może złożyć reklamację.
 2. Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy w przypadku wystąpienia wad Towaru, o ile wady te występowały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili . Gdyby Sprzedawca nie zdołał uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie albo jeżeli naprawa lub wymiana na nowy byłaby niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, a także gdyby poprzez wymianę Kupujący narażony był na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo – o ile wada nie jest nieistotna – odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 3. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów zgłasza się listownie na adres Sprzedawcy. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Towar oraz dowód sprzedaży.
 4. Kupujący zostanie powiadamiany o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania o którym mowa w §8 ust. 3.
 5. Koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru do wysokości równowartości pocztowej przesyłki ekonomicznej zostanie zwrócony Kupującemu niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 • 9 ZWROT I WYMIANA TOWARU
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania Towaru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem.
 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 4. Oświadczenie o odstąpieniu dotyczące zakupionych Towarów zgłasza się listownie na adres Sprzedawcy. Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć dowód zakupu.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
 • 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez FerrumLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 47 lok 408, 02-672 Warszawa, KRS: 0000792154, NIP: 5213869486, REGON: 383711939, adres e-mail: [email protected], która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. w szczególności: DHL, InPost, Alt Master, Online Media Planners . Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z FerrumLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na adres: ul. Domaniewska 47 lok 408, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected].
 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z FerrumLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.
 8. FerrumLabs sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych.
 9. Administrator, wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności (stanowiącą Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu), która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://truemenskincare.com/polityka-prywatnosci/
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego, pod adresem: https://truemenskincare.com/regulamin/.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 5. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z polityką prywatności.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.

 

partnerzy marki true

Dynamiczny rozwój zawdzięczamy miedzy innymi wydawcom prasowym, salonom kosmetycznym oraz drogeriom. To dzięki Wam true™ men skin care każdego dnia wchodzi na nowy poziom. Dziękujemy.

Jesteśmy najlepsi na rynku kosmetycznym

Zdobyliśmy Złotą Perłę Rynku Kosmetycznego i nagrodę za Debiut Roku, tworząc dla Was prawdziwie skuteczne kosmetyki, które opierają się na wiedzy, osiągnięciach biotechnologii i nauki.

Gdzie nas znajdziesz?

FerrumLabs S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 12/3,
02-566 Warszawa, Polska
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ All rights reserved.

true bestsellery

Wszystko, o czym marzy delikatna skóra okolic oczu. Spłyca zmarszczki mimiczne i widocznie odświeża spojrzenie, redukując cienie oraz opuchliznę pod oczami.

15% na dzień dobry!

Miło Cię widzieć w naszym sklepie. Podaj swojego maila i odbierz voucher na pierwsze zakupy!