1. Obecná ustanovení.
   • Správce osobních údajů shromážděných v rámci Služby: FerrumLabs S.A. se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, 02-566 Varšava, Polsko NIP: PL521393009, KRS: 0000902960., e-mailová adresa: [email protected]
   • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmian.) a ponadto zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
   • Veškerá slova nebo výrazy psané velkými písmeny v tomto dokumentu se chápou v souladu s jejich definicí v podmínkách služby, které jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.
   • Používání internetového obchodu včetně nákupů je dobrovolné. Stejně tak je poskytnutí osobních údajů zákazníkem nebo klientem prostřednictvím internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavírání smluv se správcem- Neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby Správci v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu a v obchodních podmínkách Internetového obchodu a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem, a pokud chce subjekt údajů uzavřít se správcem danou smlouvu, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v pravidlech internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové evidence nebo účetnictví) a neposkytnutí těchto údajů znemožní Správci plnění těchto povinností.
   • Správce vynakládá maximální úsilí na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá za to, že údaje, které shromažďuje, jsou a zajistí, aby byly (1) zpracovávány zákonným způsobem; (2) shromažďovány pro určité legitimní účely a nepodléhají dalšímu zpracování, které je s těmito účely neslučitelné; (3) věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.
   • S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob různého stupně pravděpodobnosti a závažnosti správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření se přezkoumávají a podle potřeby aktualizují. Správce použije technická opatření, aby zabránil neoprávněným osobám získat a měnit elektronicky předávané osobní údaje.
   • Webové stránky plní funkci získávání informací o klientech a jejich chování následujícími způsoby.
    • prostřednictvím informací dobrovolně uvedených ve formulářích;
    • ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") do koncových zařízení.
  1. Důvody pro zpracování údajů

  2.1 Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna jedna nebo více z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

  2.2 Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů zákazníků a klientů internetového obchodu správcem jsou uvedeny v dalším bodě zásad ochrany osobních údajů - s odkazem na daný účel zpracování osobních údajů správcem.

  1. Účel a rozsah shromažďování údajů
  • Účel, základ, období a rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem pokaždé vyplývají z činností prováděných daným Zákazníkem nebo Klientem v Internetovém obchodě.
  • Správce může v internetovém obchodě zpracovávat osobní údaje pro následující účely, z následujících důvodů, v následujících obdobích a v následujícím rozsahu:

  Účel zpracování údajů

  Právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů

  Rozsah zpracování údajů

  Uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv.

  Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO (plnění smlouvy)Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené smlouvy.

  Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát), adresa bydliště/podniku/kanceláře (pokud se liší od doručovací adresy).U Příjemců služeb nebo Klientů, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dále zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služeb nebo Klienta.

  Uvedený rozsah je maximální.

  Přímý marketing

  Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem správce)Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností správce. Promlčecí lhůta se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikatelskou činností je tříletá a pro kupní smlouvu dvouletá).

  Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě, že subjekt údajů vznese účinnou námitku.

  E-mailová adresa

  Zpravodaj

  Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO (souhlas)Údaje se uchovávají, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním pro tento účel.

  Jméno, e-mailová adresa

  Vyjádření zákazníka k uzavřené kupní smlouvě

  Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO Údaje se uchovávají, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním pro tento účel.

  E-mailová adresa

  Vedení daňových knih

  Článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO ve spojení s článkem 86 § 1 daňového řádu, tj. ze dne 17. ledna 2017. (Sbírka zákonů z roku 2017, částka 201).Údaje se uchovávají po dobu stanovenou právními předpisy, které správci ukládají vést daňovou evidenci (do uplynutí prekluzivní lhůty daňové povinnosti, pokud daňové zákony nestanoví jinak).

  Jméno a příjmení; adresa bydliště/podniku/kanceláře (pokud se liší od adresy pro doručování), název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) zákazníka nebo klienta.

  určování, uplatňování nebo obhajoba nároků, které může správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci.

  Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů vyplývajících z podnikatelské činnosti správce. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikatelskou činností je tříletá, pro kupní smlouvu dvouletá).

  Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát), adresa bydliště/podniku/kanceláře (pokud se liší od doručovací adresy).U Příjemců služeb nebo Klientů, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dále zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služeb nebo Klienta.

  • Správce zpracovává následující osobní údaje: (1) Elektronická korespondenční adresa; (2) Jméno; (3) Příjmení; (4) Adresa bydliště, tj. ulice, číslo budovy, číslo provozovny, město, PSČ, země; (5) Telefonní číslo;
  • V případě, že Zákazník podá Prodávajícímu pokyn k vystavení faktury na DPH, bude Správce zpracovávat také tyto osobní údaje: (1) Název společnosti; (2) DIČ; (3) Adresa podniku (ulice, číslo budovy, číslo provozovny, město, PSČ, země).
  1. Informace ve formulářích.
  • Webové stránky shromažďují informace dobrovolně poskytnuté klientem.
  • Služba může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
  • Údaje ve formulářích se neposkytují třetím stranám jinak než se souhlasem zákazníka.
  • Údaje uvedené ve formulářích jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce daného formuláře, např. k uzavření kupní smlouvy, k provedení procesu vyžádání služby nebo obchodního kontaktu, k využití odběru newsletteru.
  • Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně plnění uzavřených kupních smluv, je nezbytné, aby správce využíval služeb externích subjektů (např. poskytovatele softwaru, kurýra nebo zpracovatele plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení RODO a chránilo práva subjektů údajů.
  • K předávání údajů Správcem nedochází vždy a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro realizaci daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho realizaci. Pokud například zákazník využívá osobní odběr, jeho údaje nebudou předány dopravci spolupracujícímu se správcem.
  • Osobní údaje příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
   • dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé - v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení Produktu v Internetovém obchodě poštou nebo kurýrem, zpřístupňuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli, který zásilku na příkaz Správce realizuje, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci doručení Produktu Zákazníkovi;
   • subjekty zpracovávající platby elektronickou nebo kreditní kartou - pokud Zákazník použije v Internetovém obchodě způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který na příkaz Správce zpracovává výše uvedené platby v Internetovém obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem;
   • poskytovatelé služeb, kteří Správci poskytují technická, IT a organizační řešení, která umožňují Správci provozovat jeho činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména poskytovatelé softwaru pro provozování Internetového obchodu, poskytovatelé e-mailového a hostingového softwaru, jakož i poskytovatelé softwaru pro řízení společnosti a technickou pomoc Správci, a dále provozovatelé skladů a subjekty, kterým byla předána logistická služba objednávek) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli, který jedná jeho jménem, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů;
   • poskytovatelům účetních, právních a poradenských služeb, kteří Správci poskytují účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo inkasní agentura) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Klienta vybranému poskytovateli, který jedná jeho jménem, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
  1. Práva subjektu údajů
   • Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají, poskytovatelem služeb; zejména má právo na:
    • Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro výkon výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 nařízení RODO.
    • Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě výslovného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení RODO), je oprávněna souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
    • Právo podat stížnost u dozorového úřadu - osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a v režimu stanoveném v ustanoveních nařízení RODO a polských právních předpisů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
    • Právo vznést námitku - Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování podle těchto ustanovení. Správce v takovém případě již nebude oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.
    • Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.
   • Za účelem uplatnění práv uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.
  2. Informace o souborech cookie.
  • Webové stránky používají soubory cookie.
  • Soubory cookie (tzv. "cookies") jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení příjemce služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
  • Správce je subjekt, který umisťuje soubory cookie do koncového zařízení příjemce služby a přistupuje k nim.
  • Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
   • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé služby používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
   • udržování relace uživatele služby (po přihlášení), díky níž nemusí uživatel služby na každé podstránce webové stránky znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
   • určení profilu klienta za účelem zobrazení cíleného materiálu v reklamních sítích.
  • Na webových stránkách se používají dva hlavní typy souborů cookie: "session" (soubory cookie relace) a "trvalé" (trvalé soubory cookie). Soubory cookie "relace" jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). "Trvalé" soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení zákazníka po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do jejich vymazání zákazníkem.
  • Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení klienta. Příjemci služeb mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje vymazat soubory cookie. Soubory cookie lze také automaticky blokovat. Podrobné informace o tomto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci internetového prohlížeče. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
  • Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie a jak je sami odstranit v nejoblíbenějších webových prohlížečích, naleznete v nápovědě svého webového prohlížeče.
  • Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení příjemce služby a používané mohou být také inzerenty a partnery spolupracujícími s provozovatelem služby.
  • Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto subjektů, abyste se dozvěděli o používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics
  • Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených tomu, jak uživatel používá tyto webové stránky. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce.
  • Pokud jde o informace o preferencích zákazníka shromážděné reklamní sítí Google, zákazník může informace vyplývající ze souborů cookie zobrazit a upravit pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
  1. Ustanovení ​​finální
   • Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti od 01.06.2021.
   • Poskytovatel služeb je oprávněn změnit ustanovení Zásad ochrany osobních údajů ze závažných důvodů, za které se považují:
    • rozšiřování nebo úpravy funkčnosti Webových stránek,
    • zavedení nových služeb nebo změny obsahu služeb, zejména zavedení poplatku za některé nebo všechny služby,
    • změny technických požadavků nezbytných pro provoz služby, zejména pokud jde o zařízení a systém IT koncového uživatele, změny technických podmínek pro poskytování služeb, výskyt nových rizik spojených s poskytováním služeb elektronickými prostředky,
    • nutnost provést změny Zásad ochrany osobních údajů technického charakteru, které nemají vliv na obsah práv a povinností stran, zejména odstranění chyb a omylů, změny odkazů,
    • nutnost přizpůsobit zásady ochrany osobních údajů aktuálním právním předpisům, zejména pokud jde o poskytované služby,
    • nutnost přizpůsobit poskytované služby nebo obsah Zásad ochrany osobních údajů soudním rozhodnutím a správním rozhodnutím,
    • přizpůsobit zásady ochrany osobních údajů osvědčeným postupům poskytování služeb a ochrany uživatelů,
    • změny údajů poskytovatele služeb zveřejněných v zásadách ochrany osobních údajů, zejména kontaktních údajů.
   • Poskytovatel služeb oznámí změnu Zásad ochrany osobních údajů: oznámením viditelným pro uživatele po přihlášení, které zobrazí informaci o změně Zásad ochrany osobních údajů a odkaz na obsah nových Zásad ochrany osobních údajů nebo obsah provedených změn, zveřejněním informace o změně Zásad ochrany osobních údajů na Webových stránkách, zasláním informace o změně Zásad ochrany osobních údajů spolu s konsolidovaným zněním Zásad ochrany osobních údajů Registrovaným uživatelům e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v procesu registrace.

   

partneři značky true

Za svůj dynamický růst vděčíme mimo jiné vydavatelům tisku, kosmetickým salonům a drogeriím. Díky vám se péče o pleť mužů true™ dostává každý den na novou úroveň. Děkujeme.

Jsme nejlepší na trhu trh s kosmetikou

Máme Zlatá perla trhu s kosmetikou a cenu pro Debut rokuVytvořili jsme pro vás skutečně účinnou kosmetiku založenou na znalostech, úspěších biotechnologie a vědy.

Kde nás najdete?

FerrumLabs S.A.
se sídlem ve Varšavě,
Puławska 12/3,
02-566 Varšava, Polsko
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ Všechna práva vyhrazena.

true bestsellery

Vše, o čem jemné oční okolí sní. Zmenšuje jemné vrásky a viditelně osvěžuje pohled, redukuje tmavé kruhy a otoky pod očima.

Než odjedete, zanechte nám svůj e-mail

Zašleme vám kód
pro 15% slevu! To je pravda!

15% v dobrý den!

Rádi vás vidíme v našem obchodě. Zadejte svůj e-mail a získejte poukaz na první nákup!