1. Загальні положення.
   • Адміністратором персональних даних, зібраних на Веб-сайті, є FerrumLabs S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Пулавська 12/3, 02-566 Варшава, Польща NIP: PL521393009, KRS: 0000902960адреса електронної пошти: [email protected]
   • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmian.) a ponadto zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
   • Будь-які слова або вирази, написані з великої літери в цьому документі, слід розуміти так, як вони визначені в Умовах надання послуг, доступних на сторінках Інтернет-магазину.
   • Використання Інтернет-магазину, в тому числі здійснення покупок, є добровільним. Так само добровільним є надання персональних даних Покупцем або Клієнтом під час користування Інтернет-магазином, за двома винятками: (1) укладання договорів з Адміністратором- Ненадання персональних даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу або договору про надання електронної послуги з Адміністратором у випадках і в обсязі, зазначених на сайті Інтернет-магазину, а також в Умовах використання Інтернет-магазину та цій Політиці конфіденційності, тягне за собою неможливість укладення зазначеного договору. Надання персональних даних в такому випадку є договірною вимогою, і якщо суб'єкт даних бажає укласти даний договір з Адміністратором, він зобов'язаний надати необхідні дані. Обсяг даних, необхідних для укладення договору, щоразу заздалегідь вказується на веб-сайті Інтернет-магазину та в Правилах Інтернет-магазину; (2) Статутні обов'язки Контролера - надання персональних даних є законодавчою вимогою, що випливає із загальноприйнятих законів, які накладають на Адміністратора зобов'язання обробляти персональні дані (наприклад, обробка даних з метою ведення податкових або бухгалтерських книг), і ненадання таких даних не дозволить Адміністратору виконати такі зобов'язання.
   • Контролер повинен особливо дбати про захист інтересів осіб, чиї персональні дані він обробляє, і, зокрема, нести відповідальність та забезпечувати, щоб дані, які він збирає, були (1) оброблялися на законних підставах; (2) збиралися для визначених, законних цілей і не підлягали подальшій обробці, несумісній з цими цілями; (3) були по суті правильними та адекватними щодо цілей, для яких вони обробляються; (4) зберігатися у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки; та (5) оброблятися у спосіб, який забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та від випадкової втрати, знищення або пошкодження, за допомогою відповідних технічних або організаційних заходів.
   • Беручи до уваги характер, обсяг, контекст і цілі обробки, а також ризик порушення прав і свобод фізичних осіб з різною ймовірністю і серйозністю, Контролер повинен вжити відповідних технічних і організаційних заходів для забезпечення того, щоб обробка відбувалася відповідно до цього Регламенту і щоб бути в змозі продемонструвати це. Ці заходи повинні переглядатися та оновлюватися за необхідності. Адміністратор застосовує технічні заходи для запобігання отриманню та зміні неуповноваженими особами персональних даних, переданих в електронному вигляді.
   • Веб-сайт виконує наступні функції для отримання інформації про своїх користувачів та їх поведінку
    • за допомогою інформації, добровільно внесеної до форм;
    • зберігаючи файли cookie (так звані "куки") на термінальному обладнанні.
  1. Підстава для обробки даних

  2.1 Контролер має право обробляти персональні дані, якщо і в тому обсязі, в якому виконуються одна або декілька з наступних умов: (1) суб'єкт даних надав свою згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або декількох визначених цілей; (2) обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб'єкта даних до укладення договору; (3) обробка необхідна для дотримання юридичного зобов'язання, покладеного на Контролера; або (4) обробка необхідна для цілей законних інтересів, переслідуваних Контролером або третьою стороною, за винятком випадків, коли такі інтереси переважають інтереси або основні права і свободи суб'єкта даних, які вимагають захисту персональних даних, зокрема, коли суб'єктом даних є дитина.

  2.2 Обробка персональних даних Контролером вимагає в кожному конкретному випадку наявності хоча б однієї з підстав, зазначених у пп. 2.1 Політики конфіденційності. Конкретні підстави для обробки Адміністратором персональних даних Одержувачів послуг і Покупців Інтернет-магазину вказані в наступному розділі політики конфіденційності - з посиланням на зазначену мету обробки персональних даних Адміністратором.

  1. Мета та обсяг збору даних
  • У кожному випадку мета, підстава, період, обсяг і одержувачі персональних даних, які обробляє Контролер, випливають з діяльності, яку здійснює відповідний Одержувач послуг або Клієнт в Інтернет-магазині.
  • Контролер може обробляти персональні дані в Інтернет-магазині для наступних цілей, на наступних підставах, протягом наступних періодів і в наступному обсязі:

  Мета обробки даних

  Правова основа для обробки та термін зберігання даних

  Обсяг обробки даних

  Виконання договору купівлі-продажу або договору про надання електронної послуги або вчинення дій на вимогу суб'єкта даних до укладення вищезазначених договорів

  Стаття 6(1)(b) Регламенту RODO (виконання договору)Дані зберігаються протягом періоду, необхідного для виконання, розірвання або іншого закінчення терміну дії укладеного договору.

  Максимальний обсяг: ім'я та прізвище; адреса електронної пошти; контактний номер телефону; адреса доставки (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, країна), адреса проживання/діяльності/проживання (якщо відрізняється від адреси доставки). Для Одержувачів послуг або Клієнтів, які не є споживачами, Адміністратор може додатково обробляти назву компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Одержувача послуг або Клієнта.

  Зазначений діапазон є максимальним.

  Прямий маркетинг

  Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Контролера)Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Контролер, але не довше терміну позовної давності щодо претензій до суб'єкта даних, пов'язаних з господарською діяльністю, яку здійснює Контролер. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, становить три роки, а для договору купівлі-продажу - два роки).

  Контролер не може обробляти дані для цілей прямого маркетингу в разі ефективного заперечення проти цього з боку суб'єкта даних.

  Адреса електронної пошти

  Інформаційний бюлетень

  Стаття 6(1)(а) Регламенту RODO (згода)Дані зберігаються доти, доки суб'єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку своїх даних з цією метою.

  Ім'я, адреса електронної пошти

  Висловлення Клієнтом своєї думки щодо укладеного Договору купівлі-продажу

  Стаття 6(1)(а) Регламенту RODO Дані зберігаються доти, доки суб'єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку з цією метою.

  Адреса електронної пошти

  Ведення податкових книг

  Стаття 6(1)(c) Регламенту RODO у поєднанні зі статтею 86(1) Податкового розпорядження, тобто від 17 січня 2017 року. (Дані зберігаються протягом періоду, передбаченого законом, який зобов'язує Адміністратора вести податкові книги (до закінчення терміну давності податкових зобов'язань, якщо інше не передбачено податковими актами).

  Ім'я та прізвище; адреса проживання/робоча адреса/адреса проживання (якщо вона відрізняється від адреси доставки), назва компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Замовника або Клієнта

  Встановлення, пред'явлення або захист претензій, які може пред'явити Адміністратор або які можуть бути пред'явлені до Адміністратора

  Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Контролер, але не довше строку позовної давності щодо претензій до суб'єкта даних, пов'язаних з господарською діяльністю, яку здійснює Контролер. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, становить три роки, а для договору купівлі-продажу - два роки).

  Ім'я та прізвище; контактний номер телефону; адреса електронної пошти; адреса доставки (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, країна), адреса проживання/діяльності/проживання (якщо відрізняється від адреси доставки). Для Одержувачів послуг або Клієнтів, які не є споживачами, Адміністратор може додатково обробляти назву компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Одержувача послуг або Клієнта.

  • Адміністратор обробляє такі персональні дані: (1) адреса електронної кореспонденції; (2) ім'я; (3) прізвище; (4) адреса проживання, тобто вулиця, номер будинку, номер приміщення, місто, поштовий індекс, країна; (5) номер телефону;
  • Якщо Клієнт надає інструкцію Продавцю виставити рахунок-фактуру з ПДВ, Адміністратор також обробляє такі персональні дані: (1) назва компанії; (2) ідентифікаційний номер платника ПДВ; (3) юридична адреса (вулиця, номер будинку, номер приміщення, місто, поштовий індекс, країна).
  1. Інформація у формах.
  • Веб-сайт збирає інформацію, добровільно надану Одержувачем послуг.
  • Крім того, сервіс може зберігати інформацію про параметри з'єднання (мітку часу, IP-адресу).
  • Дані, що містяться у формах, не надаються третім особам, окрім як за згодою Одержувача послуг.
  • Дані, надані у формах, обробляються з метою, що випливає з функції конкретної форми, наприклад, з метою укладення Договору купівлі-продажу, з метою обробки запиту на надання послуг або комерційного контакту, з метою підписки на Інформаційний бюлетень.
  • Для належного функціонування Інтернет-магазину, в тому числі для виконання укладених Договорів купівлі-продажу, Адміністратору необхідно користуватися послугами зовнішніх суб'єктів (наприклад, постачальника програмного забезпечення, кур'єра або платіжного процесора). Адміністратор користується послугами тільки таких процесорів, які надають достатні гарантії реалізації відповідних технічних і організаційних заходів, щоб обробка відповідала вимогам Регламенту RODO і захищала права суб'єктів даних.
  • Передача даних Адміністратором відбувається не в кожному випадку і не всім одержувачам або категоріям одержувачів, зазначеним в політиці конфіденційності - Адміністратор передає дані тільки в тому випадку, якщо це необхідно для виконання зазначеної мети обробки персональних даних і тільки в тому обсязі, який необхідний для її виконання. Наприклад, якщо Клієнт користується послугою персонального збору, його дані не будуть передані перевізнику, який співпрацює з Адміністратором.
  • Персональні дані Одержувачів послуг та Клієнтів Інтернет-магазину можуть передаватися наступним одержувачам або категоріям одержувачів:
   • перевізникам/експедиторам/кур'єрським брокерам - у випадку Клієнта, який використовує спосіб доставки Продукту Інтернет-магазину поштою або кур'єрською службою, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному перевізнику, експедитору або брокеру, який здійснює відправлення від імені Адміністратора, в обсязі, необхідному для завершення доставки Продукту Клієнту;
   • суб'єктам, які обробляють електронні платежі або платежі за допомогою кредитних карток - у випадку Клієнта, який використовує в Інтернет-магазині електронні платежі або платежі за допомогою кредитних карток, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб'єкту, який обробляє вищезазначені платежі в Інтернет-магазині, за розпорядженням Адміністратора, в обсязі, необхідному для обробки платежу, здійсненого Клієнтом;
   • постачальники послуг, які надають Адміністратору технічні, інформаційні та організаційні рішення, що дозволяють Адміністратору здійснювати свою господарську діяльність, в тому числі Інтернет-магазин та електронні послуги, що надаються за його допомогою (зокрема, постачальники комп'ютерного програмного забезпечення для роботи Інтернет-магазину), провайдерів електронної пошти та хостингу, провайдерів програмного забезпечення для управління бізнесом і технічної підтримки Адміністратора, а також операторів складів і суб'єктів, яким делеговано логістичну обробку замовлень) - Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному провайдеру, що діє від його імені, тільки у випадку і в обсязі, необхідному для виконання зазначеної мети обробки даних відповідно до цієї Політики конфіденційності;
   • постачальники бухгалтерських, юридичних або консультаційних послуг, які надають бухгалтерську, юридичну або консультаційну підтримку Адміністратору (зокрема, бухгалтерія, юридична фірма або агентство зі стягнення боргів) - Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному постачальнику, який діє від його імені, тільки у випадку і в обсязі, необхідному для досягнення зазначеної мети обробки даних відповідно до цієї Політики конфіденційності.
  1. Права суб'єкта даних
   • Кожна особа має право контролювати обробку даних, що стосуються її, Постачальником послуг, зокрема, право на:
    • Право на доступ, виправлення, обмеження, видалення або перенесення - суб'єкт даних має право вимагати від Контролера доступу до своїх персональних даних, виправлення, видалення ("право на забуття") або обмеження обробки, а також має право заперечувати проти обробки та право на перенесення своїх даних. Детальні умови реалізації вищезазначених прав вказані в статтях 15-21 Регламенту RODO.
    • Право відкликати згоду в будь-який час - особа, чиї дані обробляються Контролером на підставі висловленої згоди (на підставі статті 6 ч. 1 п. "а" або статті 9 ч. 2 п. "а" Регламенту RODO), має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.
    • Право подати скаргу до наглядового органу - особа, дані якої обробляє Контролер, має право подати скаргу до наглядового органу в порядку та спосіб, визначені положеннями Регламенту RODO та польським законодавством, зокрема Законом про захист персональних даних. Наглядовим органом у Польщі є Голова Управління з питань захисту персональних даних.
    • Право на заперечення - Суб'єкт даних має право в будь-який час - на підставах, що стосуються його конкретної ситуації, - заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його, на підставі статті 6(1)(e) (суспільний інтерес або завдання) або (f) (законний інтерес контролера), включаючи профілювання на основі цих положень. У такому випадку контролеру більше не дозволяється обробляти ці персональні дані, якщо тільки він не зможе довести наявність вагомих законних підстав для обробки, які переважають інтереси, права і свободи суб'єкта даних, або підстав для встановлення, реалізації або захисту претензій.
    • Право на заперечення проти прямого маркетингу - якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб'єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його, для такого маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов'язана з таким прямим маркетингом.
   • З метою реалізації прав, зазначених у цьому розділі політики конфіденційності, з Адміністратором можна зв'язатися, направивши відповідне повідомлення в письмовій формі або електронною поштою на адресу Адміністратора, вказану на початку політики конфіденційності, або скориставшись формою зворотного зв'язку, доступною на сайті Інтернет-магазину.
  2. Інформація про файли cookie.
  • Веб-сайт використовує файли cookie.
  • Файли cookie (так звані "cookies") - це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому обладнанні Одержувача послуг і призначені для використання на Веб-сайті. Файли cookie зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони походять, час їх зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.
  • Адміністратор - це особа, яка розміщує файли cookie на термінальному обладнанні Одержувача послуг та отримує до них доступ.
  • Файли cookie використовуються для наступних цілей:
   • створення статистики, яка допомагає нам зрозуміти, як відвідувачі Веб-сайту використовують веб-сайти, щоб ми могли покращити їхню структуру та зміст;
   • збереження сесії Користувача Сервісу (після входу в систему), завдяки чому Користувачеві Сервісу не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці Сервісу;
   • визначити свій профіль, щоб показувати адаптовані для вас матеріали в рекламних мережах.
  • Веб-сайт використовує два основних типи файлів cookie: "сесійні" (сесійні файли cookie) та "постійні" (постійні файли cookie). "Сесійні" файли cookie - це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому обладнанні Користувача до моменту його виходу з системи, залишення веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). "Постійні" файли cookie зберігаються на кінцевому обладнанні Одержувача послуги протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookie, або до їх видалення Одержувачем послуги.
  • Програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (веб-браузер) зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на термінальному пристрої Одержувача послуг. Одержувач послуг може змінити свої налаштування в цьому відношенні. Веб-браузер дозволяє видаляти файли cookie. Також існує можливість автоматичного блокування файлів cookie. Будь ласка, зверніться до довідки або документації вашого інтернет-браузера для отримання більш детальної інформації. Обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні на Веб-сайті.
  • Детальна інформація про те, як змінити налаштування файлів cookie і як самостійно видалити їх у найпопулярніших веб-браузерах, доступна в розділі довідки вашого браузера.
  • Файли cookie розміщуються на термінальному обладнанні Одержувача послуг, а також можуть використовуватися рекламодавцями та партнерами, які співпрацюють з Постачальником послуг.
  • Рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності цих організацій, щоб зрозуміти, як використовуються файли cookie в статистиці: Політика конфіденційності Google Analytics
  • Файли cookie можуть використовуватися рекламними мережами, зокрема мережею Google, для показу реклами, адаптованої до використання користувачем Веб-сайту. З цією метою вони можуть зберігати інформацію про навігаційний шлях користувача або час, проведений на певній сторінці.
  • Що стосується інформації про уподобання Клієнта, зібраної рекламною мережею Google, Клієнт може переглядати і редагувати інформацію, отриману за допомогою файлів cookie, за допомогою відповідного інструменту: https://www.google.com/ads/preferences/
  1. Положення ​​остаточний
   • Політика конфіденційності вступає в силу з 01.06.2021.
   • Постачальник послуг має право змінювати положення Політики конфіденційності з поважних причин, які вважаються такими:
    • розширювати або змінювати функціональність Сайту,
    • запровадження нових послуг або зміна обсягу послуг, зокрема введення плати за деякі або всі послуги,
    • зміни технічних вимог, необхідних для роботи Сайту, зокрема тих, що стосуються ІКТ-обладнання та системи кінцевого користувача, зміни технічних умов надання послуг, виникнення нових ризиків, пов'язаних з наданням електронних послуг,
    • необхідність внесення змін до Політики конфіденційності технічного характеру, які не впливають на зміст прав та обов'язків Сторін, зокрема усунення помилок і неточностей, зміна посилань,
    • необхідність адаптації Політики конфіденційності до чинного законодавства, зокрема щодо послуг, які надаються,
    • необхідність адаптації послуг, що надаються, або змісту Політики конфіденційності до судових та адміністративних рішень,
    • привести Політику конфіденційності у відповідність до найкращих практик надання послуг та захисту користувачів,
    • зміни даних Постачальника послуг, зазначених у Політиці конфіденційності, зокрема контактних даних.
   • Постачальник послуг повідомляє про зміну Політики конфіденційності шляхом: повідомлення, видимого Користувачеві після входу в систему, в якому відображається інформація про зміну Політики конфіденційності та посилання на зміст нової Політики конфіденційності або зміст внесених змін, розміщення інформації про зміну Політики конфіденційності на Сайті, надсилання Зареєстрованим користувачам інформації про зміну Політики конфіденційності разом зі зведеним текстом Політики конфіденційності електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану в процесі реєстрації.

   

партнери бренду правда

Своїм динамічним розвитком ми завдячуємо, зокрема, видавництвам преси, салонам краси та аптекам. Завдяки вам догляд за шкірою чоловіків true™ щодня досягає нових висот. Щиро дякую.

Ми найкращі на ринку ринку косметики

Ми отримали Золота перлина косметичного ринку і приз за Дебют рокустворюючи для вас по-справжньому ефективну косметику, яка базується на знаннях, біотехнологіях та науці.

Де нас можна знайти?

FerrumLabs S.A.
що базується у Варшаві,
Вулиця Пулавська, 12/3,
02-566 Варшава, Польща
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ Всі права захищені.

правда бестселери

Сироватка під очі вранці | ввечері

Все, про що мріє делікатна шкіра навколо очей. Зменшує дрібні зморшки та помітно освіжає погляд, зменшуючи темні кола та набряки під очима.

Виберіть свою мову

Перед від'їздом залиште нам свою електронну пошту

Ми надішлемо вам код
зі знижкою 15%! Точно!

15% в добрий день!

Приємно бачити вас у нашому магазині. Введіть свою електронну адресу та отримайте ваучер на першу покупку!