INFORMACE O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A., se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (dále jen "Společnost"), svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na 16. ledna 2016.

Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A. se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (dále jen "Společnost"), svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na 16. ledna 2024 v 11:00. Schůze se bude konat v notářské kanceláři: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notary sp.p. na adrese: Twarda 18 (12. patro) 00-105 Varšava.

Agenda: 

 1. Zahájení shromáždění;
 2. Volba předsedy zasedání. Sestavení prezenční listiny;
 3. Prohlásit, že schůze byla řádně svolána a je schopna přijímat usnesení;
 4. Přijetí programu jednání;
 5. Přijetí usnesení o zbavení tajnosti hlasování o volbě volební komise;
 6. Volba volební komise;
 7. Přijetí usnesení o navýšení základního kapitálu společnosti o 13 783,60 PLN (třináct tisíc sedm set osmdesát tři zlotých a šedesát haléřů) vydáním 137 kusů akcií.836 (jedno sto třicet sedm tisíc osm set třicet šest) nových kmenových akcií na jméno série H o jmenovité hodnotě 0,10 PLN každá, a to formou neveřejného úpisu prostřednictvím nabídky učiněné Společností a přijaté určeným adresátem (kyperskou společností Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace), za současného zbavení stávajících akcionářů Společnosti přednostního práva v plném rozsahu; 
 8. Přijetí usnesení o změně § 3.1 stanov společnosti;
 9. Přijetí usnesení o změně § 5.2 stanov společnosti;
 10. Přijetí usnesení o změně § 5.8 stanov společnosti;
 11. Přijetí usnesení o změně § 5.9 stanov společnosti; 
 12. Přijetí usnesení o změně § 5.10 stanov společnosti; 
 13. Přijetí usnesení o změně § 13.3.1-3.2. stanov společnosti;
 14. Přijetí usnesení o přijetí konsolidovaného znění stanov společnosti; 
 15. Přijetí usnesení o zmocnění společnosti k nabytí akcií společnosti za účelem jejich zrušení; 
 16. Ukončení shromáždění.

Akcionáři se mohou schůze účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc k účasti na schůzi a k výkonu hlasovacích práv musí být pod hrozbou neplatnosti písemná. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že se nepředpokládá účast na schůzi prostřednictvím elektronické komunikace.

Informace o navrhovaných změnách stanov společnosti:

 1. Aktuální znění § 3.1 stanov: 

Základní kapitál Společnosti činí 141 174,90 PLN (jedno sto čtyřicet jedna tisíc jedno sto sedmdesát čtyři zlotých, devadesát grošů) a je rozdělen na 1 411 749 ( jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc sedm set čtyřicet devět) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů), včetně: 

 1. 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (sto tisíc zlotých); 
 2. 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100); 
 3. 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);
 4. 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).
 5. 107 335 (jedno sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100). 
 6. 50 676 (padesát tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 067,60 PLN (pět tisíc šedesát sedm zlotých 60/100).
 7. 51 938 (padesát jedna tisíc devět set třicet osm) kusů kmenových akcií na jméno série G o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 193,80 PLN (pět tisíc jedno sto devadesát tři zlotých, 80/100).
 1. Navrhované nové znění § 3.1 stanov společnosti: 

Základní kapitál Společnosti činí 154 958,50 PLN (jedno sto padesát čtyři tisíce devět set padesát osm zlotých, padesát centů) a je rozdělen na 1 549 585 (jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc pět set osmdesát pět) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset centů), včetně: 

 1. 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (sto tisíc zlotých); 
 2. 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100); 
 3. 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);
 4. 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).
 5. 107 335 (jedno sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100). 
 6. 50 676 (padesát tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 067,60 PLN (pět tisíc šedesát sedm zlotých 60/100).
 7. 51 938 (padesát jedna tisíc devět set třicet osm) kusů kmenových akcií na jméno série G o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 193,80 PLN (pět tisíc jedno sto devadesát tři zlotých, 80/100).
 8. 137 836 (jedno sto třicet sedm tisíc osm set třicet šest) kusů kmenových akcií na jméno série H o jmenovité hodnotě 0,1 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 13 783,60 PLN (třináct tisíc sedm set osmdesát tři zlotých 60/100).
 1. Aktuální znění § 5.2 stanov: 

(2) S výhradou dalších ustanovení tohoto odstavce je převod nebo zatížení akcií na jméno, s výjimkou Marcina Ryby (datum narození: 9. října 1974) a Huberta Pudzianowského PESEL: 77063001396 vyžaduje souhlas představenstva Společnosti. Zcizení nebo zatížení akcií v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce je vůči Společnosti neúčinné.

 1. Navrhované nové znění § 5.2 stanov: 

(2) S výhradou dalších ustanovení tohoto odstavce se k převodu nebo zatížení akcií na jméno vyžaduje souhlas představenstva společnosti. Zcizení nebo zatížení akcií v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce je vůči Společnosti neúčinné.

 1. Aktuální znění § 5.8 stanov: 

Každý akcionář Společnosti, který vlastní akcie představující alespoň 10% základního kapitálu Společnosti, jakož i akcionáři Marcin Ryba (datum narození: 9. října 1974) a Hubert Pudzianowski PESEL: 77063001396, bez ohledu na počet akcií, které vlastní na základním kapitálu Společnosti (každý akcionář s právem přednosti bude dále označován jako "Oprávněný akcionář").

 1. Navrhované nové znění § 5.8 stanov společnosti: 

Každý akcionář Společnosti, který vlastní akcie představující alespoň 10% základního kapitálu Společnosti, jakož i akcionáři: a) Marcin Ryba (datum narození: 9. října 1974.), (b) Hubert Pudzianowski (PESEL: 77063001396) a (c) Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace (číslo v obchodním rejstříku: HE 307350), bez ohledu na počet akcií, které drží na základním kapitálu Společnosti (každý akcionář s právem přednostní koupě bude dále označován jako "Oprávněný akcionář"). Přednostní právo se neuplatní v případě, že akcie Společnosti mají být prodány: (a) FerrumLabs sp. z o.o. (KRS: 0000792154), (b) Marcin Ryba (datum narození: 9. října 1974), (c) Hubert Pudzianowski (PESEL: 77063001396) nebo (d) Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace (zápis v obchodním rejstříku č. HE 307350). 

 1. Aktuální znění § 5.9 stanov: 

9 Právem na připojení (dále jen "právo na připojení") se rozumí samostatný nárok Marcina Ryby (datum narození: 9. října 1974) a samostatný nárok Huberta Pudzianowského PESEL: (dále jen "Oprávněný investor") připojit se ke společnosti FerrumLabs sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále jen "Majoritní akcionář") v případě záměru prodat všechny akcie držené Majoritním akcionářem na základním kapitálu Společnosti jinému subjektu (osobě, která je akcionářem nebo třetí osobě - dále jen "Nabyvatel všech akcií") - za shodných podmínek, jaké byly navrženy Majoritnímu akcionáři. 

 1. Navrhované nové znění § 5.9 stanov společnosti: 

9 Právem na přijetí (dále jen "právo na přijetí") se rozumí nezávislé oprávnění (a) akcionáře Marcina Ryby (PESEL: 74100903499), (b) nezávislé oprávnění akcionáře Huberta Pudzianowského PESEL: 77063001396 a (c) akcionáře Sklodowski Holdings Limited, Larnaka, Polsko (číslo zápisu v obchodním rejstříku: HE 307350) (přičemž každý z nich bude dále označován jako "oprávněný investor") na vstup do společnosti FerrumLabs sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále jen "Majoritní akcionář") v případě záměru prodat všechny akcie držené Majoritním akcionářem na základním kapitálu Společnosti jinému subjektu (osobě, která je akcionářem nebo třetí osobě - dále jen "Nabyvatel všech akcií") - za shodných podmínek, jaké byly navrženy Majoritnímu akcionáři.

 1. Aktuální znění § 5.10 stanov: 

10. právem na prodej akcií (dále jen "právo na prodej") se rozumí společné oprávnění Marcina Ryby (datum narození: 9. října 1974), Huberta Pudzianowského PESEL: 77063001396 a FerrumLabs Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále společně jen "Přitahující akcionáři") požadovat, aby všichni ostatní akcionáři Společnosti (dále jen "Ostatní akcionáři") prodali část nebo všechny své akcie Společnosti (dále jen "Akcie"): "Požadavek na prodej akcií") společně s Přitahujícími akcionáři kupujícímu navrženému Přitahujícími akcionáři (dále jen "Navrhovaný kupující") za stejných podmínek, jaké Navrhovaný kupující nabídl Přitahujícím akcionářům.

 1. Navrhované nové znění § 5.10 stanov: 

10. Právem přikázat akcie (dále jen "právo přikázat akcie") se rozumí společné oprávnění akcionářů: (a) Marcina Ryby (PESEL: 74100903499), (b) Huberta Pudzianowského (PESEL: 77063001396), (c) společnosti Sklodowski Holdings Limited se sídlem v Larnace (číslo zápisu v obchodním rejstříku: HE 307350) a (d) společnosti FerrumLabs Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě KRS: 0000792154 (dále společně jen "Akcionáři přitažlivosti") požadovat, aby všichni ostatní akcionáři Společnosti (dále jen "Ostatní akcionáři") prodali část nebo všechny své akcie Společnosti (dále jen "Akcionáři"): "Požadavek na prodej akcií") společně s Přitahujícími akcionáři kupujícímu navrženému Přitahujícími akcionáři (dále jen "Navrhovaný kupující") za stejných podmínek, jaké Navrhovaný kupující nabídl Přitahujícím akcionářům.

 1. Aktuální znění § 13.3.3.1-3.2. stanov společnosti: 

(3) V případě (i) současného prodeje akcií všemi akcionáři Společnosti, nebo (ii) v rámci likvidace Společnosti, nebo (iii) pronájmu, výhradní licence nebo jiného úplatného zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části (dále jen "výstupní transakce"), přičemž se v každém případě zohlední ocenění akcií 100% (tj. podíl na základním kapitálu Společnosti). v případě (i) za předpokladu situace, jako by docházelo k prodeji akcií 100% Společnosti, a v případě (ii) za předpokladu situace, jako by docházelo k likvidaci Společnosti podle této Smlouvy a zákona o obchodních korporacích), nebo (iii) rozdělení zisku Společnosti dosaženého po pronájmu, poskytnutí výhradní licence nebo jiném zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části za úplatu, v jehož důsledku budou při poměrném rozdělení finančních prostředků podle držených akcií akcionáři Marcin Ryba (datum narození. 9. října 1974) nebo Hubert Pudzianowski PESEL: 77063001396 měli obdržet částku nižší nebo rovnající se jejich finančnímu vkladu:

3.1 V první řadě obdrží Marcin Ryba a Hubert Pudzianowski v rámci rozdělení při odchodu finanční prostředky až do výše svého vkladu - likvidačního zvýhodnění;

3.2. zbývající prostředky po vyplacení částek podle výše uvedených bodů budou rozděleny mezi všechny akcionáře v poměru k jejich procentuálnímu podílu na základním kapitálu společnosti.

 1. Navrhované nové znění § 13.3.3.1-3.2. stanov: 

(3) V případě (i) současného prodeje akcií všemi akcionáři Společnosti, nebo (ii) v rámci likvidace Společnosti, nebo (iii) pronájmu, výhradní licence nebo jiného úplatného zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části (dále jen "výstupní transakce"), přičemž se v každém případě zohlední ocenění akcií 100% (tj. podíl na základním kapitálu Společnosti). v případě bodu (i) za předpokladu situace, jako by docházelo k prodeji akcií 100% Společnosti, a v případě bodu (ii) za předpokladu situace, jako by docházelo k likvidaci Společnosti podle této Smlouvy a zákona o obchodních korporacích) nebo (iii) rozdělení zisku Společnosti dosaženého po pronájmu, poskytnutí výhradní licence nebo jiném úplatném zcizení celého majetku Společnosti nebo jeho podstatné části, v jehož důsledku budou při poměrném rozdělení finančních prostředků podle držených akcií akcionáři (a) Marcin Ryba (datum narození. 9. října 1974) nebo (b) Hubert Pudzianowski (PESEL: 77063001396) nebo (c) Sklodowski Holdings Limited, Larnaca (zápis v obchodním rejstříku č.: HE 307350) (společně dále jen "privilegovaní akcionáři") měli obdržet částku nižší nebo rovnající se jejich finančnímu vkladu:

3.1 V první řadě obdrží přednostní akcionáři v rámci rozdělení při odchodu finanční prostředky až do výše svého vkladu - likvidačního zvýhodnění;

3.2. zbývající prostředky po vyplacení částek podle výše uvedených bodů budou rozděleny mezi všechny akcionáře v poměru k jejich procentuálnímu podílu na základním kapitálu společnosti.

Autor

Konrad Smoczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mohlo by vás zajímat

Důvěřujte ostatním, kteří to vyzkoušeli!

Je těžké vybrat tu nejlepší pánskou kosmetiku? Důvěřujte svým krajanům! Při výběru polské kosmetiky pro muže true™...

Ano, máme hroší kůži?

Mužská kůže je 25% silnější než ženská. To však neznamená, že nevyžaduje ochranu před vnějšími faktory.....

Stárne mužská pleť později?

To je pravda! Muži začínají stárnout později, ale jejich vrásky jsou rozhodně hlubší a viditelnější než u žen.
jak pečovat o pokožku mužského obličeje

Jak pečovat o mužskou pleť v zimě - péče o mužský obličej.

Zima je zvláštní roční období. Snad všichni chodící, plovoucí, létající a plazící se tvorové se k zimě chovají zvláštním způsobem. Protože zima může být opravdu nepříjemná. A my lidé také. Pro někoho příprava na zimu znamená pouze výměnu pneumatik za gumy odolné proti mrazu, pro jiného výměnu bot za silnější podrážky.

Dárky k Vánocům?

Vše začalo myrhou, zlatem a kadidlem, dary takzvaných Tří králů novorozenému Mesiáši. Po téměř dvou tisících letech slavíme tuto tradici tím, že si o Vánocích dáváme dárky. Je to povinnost. A je jedno, zda si dárky dáváme v první nebo třetí osobě prostřednictvím Otce Vánoc, Vánoc nebo Hvězdy.

Proč je zdravý životní styl důležitý pro dokonalou pleť

Zdravý životní styl v kombinaci s výše popsanou základní péčí o pleť dokáže s vaší pletí zázraky. Žít životním stylem, který pomáhá vaší pleti udržet si mladistvý vzhled, není vůbec složité.

partneři značky true

Za svůj dynamický růst vděčíme mimo jiné vydavatelům tisku, kosmetickým salonům a drogeriím. Díky vám se péče o pleť mužů true™ dostává každý den na novou úroveň. Děkujeme.

Jsme nejlepší na trhu trh s kosmetikou

Máme Zlatá perla trhu s kosmetikou a cenu pro Debut rokuVytvořili jsme pro vás skutečně účinnou kosmetiku založenou na znalostech, úspěších biotechnologie a vědy.

Kde nás najdete?

FerrumLabs S.A.
se sídlem ve Varšavě,
Puławska 12/3,
02-566 Varšava, Polsko
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ Všechna práva vyhrazena.

true bestsellery

Vše, o čem jemné oční okolí sní. Zmenšuje jemné vrásky a viditelně osvěžuje pohled, redukuje tmavé kruhy a otoky pod očima.

15% v dobrý den!

Rádi vás vidíme v našem obchodě. Zadejte svůj e-mail a získejte poukaz na první nákup!